DELO MALOG ZNAČAJA KOD KRIVIČNOG DELA NEOVLAŠĆENO DRŽANJE OPOJNIH DROGA IZ ČLANA 246a stav 1 KZ

DELO MALOG ZNAČAJA KOD KRIVIČNOG DELA NEOVLAŠĆENO DRŽANjE OPOJNIH DROGA IZ ČLANA 246a stav 1 KZ

Delo malog značaja je vrlo važan institut materijalnog krivičnog prava i predstavlja korektiv između nekada tvrdih i grubih zakonskih rešenja i elastičnih životnih situacija.

U stavu 1 čana 18 Krivičnog zakonika navodi se da:“ Nije krivično delo ono delo koje, iako sadrži obeležja krivičnog dela, predstavlja delo malog značaja“.

U narednim stavovima navedenog člana 18 KZ navode se taksativno uslovi koji se moraju ostvariti da bi delo bilo malog značaja, takođe, da se ove odredbe mogu primeniti samo kod krivičnih dela gde je zaprećena kazna zatvora do 3 godine ili novčana kazna.

Krivično delo NEOVLAŠĆENO DRŽANjE OPOJNIH DROGA IZ ČLANA 246a stav 1 KZ je specifično jer i Krivični zakonik u članu 246a. stav 2. propisuje mogućnost oslobođenja od kazne. Sve to u konkretnom slučaju ukazuje na postojanje i subjektivnih i objektivnih okolnosti koje ovo delo čine delom malog značaja.

U sledećem primeru dajemo žalbu na rešenje Višeg suda u Prokuplju i rešenje Apelacionog suda u Nišu kada je žalbom traženo od Apelacionog suda da se utvrdi povreda krivičnog zakona,sa predlogom da se PREINAČI navedena presuda i postupak OBUSTAVI protiv maloletnika.

Primer žalbe i primer drugostepene odluke:

Zalba posedovanje droge aleksa nikolic


Apelacioni sud 1