POVREDA PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU U IZVRŠNOM POSTUPKU KADA SUD NIJE POŠTOVAO ZAKONSKE ROKOVE

Zakon o izvršenju i obezbeđenju je jedini zakon koji sadrži merila i rokove kada se govori o povredi prava na suđenje u razumnom roku i predviđa disciplinsku odgovornost postupajućeg sudije u tom predmetu. Prvostepeni sud je povredio načelo HITNOSTI I ROKOVA iz člana 15 stava 1, 2, 3, i 4 Zakona o izvršenju i obezbeđenju („Sl. glasnik RS” 106/15, 106/2016 […]

DELO MALOG ZNAČAJA KOD KRIVIČNOG DELA NEOVLAŠĆENO DRŽANJE OPOJNIH DROGA IZ ČLANA 246a stav 1 KZ

DELO MALOG ZNAČAJA KOD KRIVIČNOG DELA NEOVLAŠĆENO DRŽANjE OPOJNIH DROGA IZ ČLANA 246a stav 1 KZ Delo malog značaja je vrlo važan institut materijalnog krivičnog prava i predstavlja korektiv između nekada tvrdih i grubih zakonskih rešenja i elastičnih životnih situacija. U stavu 1 čana 18 Krivičnog zakonika navodi se da:“ Nije krivično delo ono delo koje, iako sadrži obeležja krivičnog […]