ADVOKATSKA KANCELARIJA IZ OBLASTI KRIVIČNOG PRAVA PRUŽA SLEDEĆE USLUGE:

  1. Sastavlja krivične prijave, privatne krivične tužbe i druge vrsta akata u krivičnom postupku, kao što je predlog za nadoknadu imovinskopravnog zahteva, naknadu troškova postupka…
  2. Priprema i sprovodi odbranu u svim vrstama krivičnih postupaka – zastupanje u delima opšteg i specijalnog kriminaliteta u svim fazama krivičnog postupka, pred svim nadležnim organima,
  3. odbranu u svim vrstama prekršajnih postupaka,
  4. vrši zastupanje oštećenih u svim vrstama krivičnih i prekršajnih postupaka,
  5. vrši zastupanje pravnih lice u postupcima za krivična dela i privredne prestupe,
  6. vrši zastupanje maloletnih učinioca krivičnih dela i oštećenih maloletnih lica (posedujemo odgovarajuće sertifikate)..

IZ OBLASTI GRAĐANSKOG PRAVA PRUŽAMO SVOJIM KLIJENTIMA SVE VRSTE PRAVNE POMOĆI IZ SLEDEĆIH OBLASTI:

  1. Parničnog postupka,
  2. Vanparničnog postupka i
  3. Izvršnog postupka.

Advokatska kancelarija za potrebe svojih klijenata Javnom beležniku dostavlja celokupnu dokumentaciju u elektronskom formatu kao i sam Ugovor. Ugovornim stranama ostaje samo da u određenom terminu (koji mi dogovarama sa željom klijenta i mogućnošću javnog beležnika) ode u zakazano vreme kod Javnog beležnika.

Za potrebe svojih klijenata sastavljamo PRAVNA SREDSTVA ZA ZAŠTITU PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU.