KRIVIČNO PRAVO

Uključivanjem stručne odbrane dolazi se do aktivnosti usmerene na uravnoteženu korelaciju sa
tužiocem ali i sa sudom.
Branilac kao učesnik u stručnoj odbrani ima ulogu da osigura: uravnoteženost stranaka; prodorno
suprotstavljanje tužiocu; uklanjanje nepovoljne pozicije procesuiranog, isticanje posebnih
veština i sposobnosti od strane advokata; obesnaži prednost tužioca, koja proizlazi iz znanja i
izvežbanosti; okolnosti koje čine prednost okrivljenog, stiču na važnosti; da procesuirani
poboljša svoj položaj, kada psihološke poteškoće, ujedinjene sa verovatnoćom donošenja
osuđujuće odluke, remete prilagođavanje krivičnom ambijentu.

Advokatska kancelarija pruža sledeće usluge:

 • Sačinjavanje krivičnih prijava, privatnih krivičnih tužbi i drugih vrsta akata u krivičnom
  postupku, kao što je:
 • predlog za nadoknadu imovinskopravnog zahteva,
 • naknadu troškova postupka…
 • odbranu u svim vrstama krivičnih postupaka
 • zastupanje u delima opšteg i specijalnog
 • kriminaliteta u svim fazama krivičnog postupka,
 • pred svim nadležnim organima,
 • odbranu u svim vrstama prekršajnih postupaka,
 • zastupanje oštećenih u svim vrstama krivičnih i prekršajnih postupaka,
 • zastupanje pravnih lice u postupcima za krivična dela i privredne prestupe,
 • zastupanje maloletnih učinioca krivičnih dela i oštećenih maloletnih lica (posedujemo
  odgovarajuće sertifikate).

POGLEDAJTE PRIMER IZ PRAKSE: