Ugovor je saglasnost volja dveju ili više ugovornih strana. Prema odredbi člana 26 Zakona o obligacionim odnosima (u daljem tekstu: ZOO) ugovor je zaključen kad su se ugovorne strane saglasile o bitnim sastojcima ugovora. Za nastanak i pravna dejstva ugovora neophodno je ispunjenje određenih uslova koji se tiču sposobnosti ugovaranja, saglasnosti volja, predmeta i osnova, ali često i forme ugovora. Zavisno od ozbiljnosti ugovora i ugovarača, sam proces ugovaranja se može sastojati iz nekoliko stadijuma: pregovori, predugovor i na kraju zaključenje ugovora. Iako ovi stadijumi nisu obavezni, kod nekih ugovora, kao što je, na primer, ugovor o kupoprodaji nepokretnosti, u praksi se za njima ustalila potreba.

Advokatska kancelarija za potrebe svojih klijenata Javnom beležniku dostavlja celokupnu dokumentaciju u elektronskom formatu kao i sam Ugovor. Ugovornim stranama ostaje samo da u određenom terminu (koji mi dogovarama sa željom klijenta i mogućnošću javnog beležnika) ode u zakazano vreme kod Javnog beležnika.

UGOVOR O KUPOPRODAJI NEPOKRETNOSTI

Potrebna dokumentacija:

Čitač ličnih karata (skenirana lična karta ako nema čip) za prodavca i kupca,

Prepis lista nepokretnosti (nije obavezan ukoliko znate broj parcele, nabavlja se po službenoj dužnosti),

Osnov sticanja predmetne nepokretnosti ( Ostavinsko rešenje, ugovor o poklonu, ugovor o prodaji, Ugovor o razmeni…),

Kupoprodajna cena,

Ako se radi o zemljištu koje je po kulturi šuma, u RGZ SK Blace uzima se potvrda da se ne graničite sa Srbija šume,

U slučaju da se graničite, predaje se Srbija šumama u Kuršumliji Ponuda za prodaju nepokretnosti na osnovu Zakona o prometu nepokretnosti („Službeni glasnik RS”, broj 93/14, 121/14 i 6/2015),

Ako ste oženjeni potrebna je saglasnost drugog supružnika ( u tom slučaju se dostavlja i lična karta supružnika), ako imovina nije posebna jednog od supružnika, u tom slučaju drugi supružnik mora takođe u svojstvu prodavca da da izjavu da je saglasan za prodaju navedene nepokretnosti bez obzira na čije je ime upisana nepokretnost. Ovaj deo je regulisan odredbama Porodičnog zakona.